Accepted haskell-testpack 2.1.1-1build1 (source)

Philip Muškovac yofel at kubuntu.org
Thu Aug 22 18:17:11 EDT 2013


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Format: 1.8
Date: Fri, 23 Aug 2013 00:05:33 +0200
Source: haskell-testpack
Binary: libghc-testpack-dev libghc-testpack-prof libghc-testpack-doc
Architecture: source
Version: 2.1.1-1build1
Distribution: staging
Urgency: low
Maintainer: Debian Haskell Group <pkg-haskell-maintainers at lists.alioth.debian.org>
Changed-By: Philip Muškovac <yofel at kubuntu.org>
Description: 
 libghc-testpack-dev - Haskell Test Utility Pack for HUnit and QuickCheck
 libghc-testpack-doc - Documentation for Haskell Test Utility Pack
 libghc-testpack-prof - Haskell Test Utility Pack for HUnit and QuickCheck
Changes: 
 haskell-testpack (2.1.1-1build1) staging; urgency=low
 .
   * Rebuild against new libffi
Checksums-Sha1: 
 6729248659a4c5074530670c9a0e1a31b02c29ee 2490 haskell-testpack_2.1.1-1build1.dsc
 2906a1f5e1a0cae97e4c83ad0e8385716a731cc9 8671 haskell-testpack_2.1.1-1build1.diff.gz
Checksums-Sha256: 
 315e301006a18c69374872794478bb9d44186bdfe87ce000eb7daa3676cfd521 2490 haskell-testpack_2.1.1-1build1.dsc
 01c1bf7549e1452874c5b7e57b0e0561afa4b9e98df86b7a03730778d8f4c6c2 8671 haskell-testpack_2.1.1-1build1.diff.gz
Files: 
 e9a41e265dee126a2e6661177d69bc81 2490 haskell extra haskell-testpack_2.1.1-1build1.dsc
 cbcba83faaf2e319d0cbbd5facc94283 8671 haskell extra haskell-testpack_2.1.1-1build1.diff.gz

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.14 (GNU/Linux)

iQIcBAEBAgAGBQJSFos7AAoJEKBN28suwKn/4e8QALSTYKMybBEmHzWsXQSb+N8n
titncvdZpyL0TtZyNt6S6H6j45V87PJ37qsphSQQ9+TDbJej87YZ7UpqoLOPuFKL
/MXpq5Tre5o34qvJSOrVlVElVawzb8fIWGQz1GVeQfILf6pSuq6MN9wz6rK3cWDL
Q/9lnObImIR6f5B2r2+BqioNgsgBlpDC04Sh6iqfBzRoq3GhsN/5XEqyNgu/1w5F
sGPFAH88edC7rlFdgpanTrNHZHiOkikeSpOKiO/hdncDJAH5E1hoTqfHoOhkVRIR
YoHlAwjdWj9jjvPAjmJEeB38ZHLl+jTWMzH/2psFhuDVX6S9AqtGWaj+HhttWipZ
h48v/Xku5n+RyxPgb0XOIM+JNzeuBo9ToYxZWjuKgsXv0vqWSxhqxiL+BybfLAbn
rA9A6Zi7E0belqztr4DnMxLqnk51NNTeY0y8317SQwmRVNVWAXKCoMv991v3qbVT
nzcYOO25MPEsQu0gP6gt7H5nOSbl2opcan3XY5XCeHh5hWrR73fy4c2X2mn7aagM
Q0fi5wtXNrCQuycwPHbeB59CEzrS8Z3d+5RK9PS6uwu4v4RrVpfgc28BrgPctI2M
kc3FuIYLd5y8VQlyU6eprJ6oCPiPVl8XxZyoO2qikTwYXqBF9R7N4vxmypmmLEtZ
M8RHKLMcuv3gieWL/Qt+
=snV8
-----END PGP SIGNATURE-----More information about the Tanglu-changes mailing list